สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ
E-Service
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
สภาพทั่วไป
 

 สภาพทั่วไป

1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลโนนแดง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาห่างจากกรุงเทพมหานคร 331 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 75 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 25 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 33 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยรอบ (สำรวจเมื่อ พ.ศ.2543) โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จดลำห้วยเจียบ ต. โนนแดง อ.โนนแดง

ทิศใต้ จดลำสะแทด ต. กระชอน อ.พิมาย

ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน ต. โนนแดง อ.โนนแดง

ทิศตะวันตก จดบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 ต. โนนแดง อ.โนนแดง

2 ประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง มีประชากรทั้งสิ้น 4,501 คน แยกเป็นชาย 2,225 คน หญิง 2,276 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,354 ครอบครัว ความหนาแน่นของประชากรมี 750 คนต่อตารางกิโลเมตร ลักษณะโครงสร้างของประชากรโดยทั่วไป เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมดำรงชีวิตอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน จะมีมาจากถิ่นอื่นบ้างเล็กน้อยซึ่งได้แก่ ข้าราชการและประชากรที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าขายเป็นครั้งคราว

ตารางแสดง จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงจำแนกตามรายชุมชน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

3

4

10

11

12

บ้านโนนแดง

บ้านเต็งสูง

บ้านหัวโคก

บ้านบุตาคง

บ้านใหม่ศรีประทาน

บ้านโนนเขว้า

211

269

183

94

109

72

399

446

315

158

229

135

385

435

342

144

243

150

784

881

657

302

472

285

ตารางแสดง จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง (ต่อ)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

13

15

บ้านหนองโจด

บ้านตลาดโนนแดง

190

226

343

200

379

198

722

398

 

รวม