สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ
E-Service
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

2.3.1 เศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชากรในเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกนั้นประกอบอาชีพด้านการพาณิชยกรรมและบริการและอุตสาหกรรม โดยมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 62,316.29 บาทต่อหัวต่อปี

2.3.2 การเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก นอกนั้นจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวกระจายตามบริเวณต่างๆ ของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาล มีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 719 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรประมาณ 14,398 ไร่ ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 25,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี

2.3.3 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าว โดยมีโรงสีข้าว 3 แห่ง ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 8 แห่ง โรงงานผลิตขนมจีน 3 แห่ง มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 30 คน

2.3.4 การพาณิชยกรรมและบริการ การค้าและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลมีกิจกรรมด้านนี้เกิดขึ้นค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณสองฟากถนนเจนจบทิศใกล้กับตลาดเทศบาล เป็นการค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับการบริการในเขตชุมชนในเขตเทศบาลและชนบทใกล้เคียง และมีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรบ้างพอสมควร ในวันศุกร์ จะมีการจัดตลาดนัดภายในบริเวณวัดโนนแดง ซึ่งจะมีการซื้อขายสินค้าคึกคักกว่าวันอื่น นอกจากนี้ก็มีธนาคาร 1 แห่ง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ประมาณ 30 แห่ง ร้านอาหาร 10 แห่ง ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน 2 แห่ง ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง

2.3.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงยังไม่มีโรงแรม สถานบริการและสถานที่สำคัญๆ ในการให้บริการ

2.3.6 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตเทศบาล มีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก เช่น โค กระบือ และสุกร สำหรับเป็ดและไก่นั้นเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน มูลค่าผลผลิตในทางปศุสัตว์ก็ไม่มากนัก