สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัางหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

2.3.1 เศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชากรในเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกนั้นประกอบอาชีพด้านการพาณิชยกรรมและบริการและอุตสาหกรรม โดยมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 62,316.29 บาทต่อหัวต่อปี

2.3.2 การเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก นอกนั้นจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวกระจายตามบริเวณต่างๆ ของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาล มีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 719 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรประมาณ 14,398 ไร่ ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 25,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี

2.3.3 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าว โดยมีโรงสีข้าว 3 แห่ง ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 8 แห่ง โรงงานผลิตขนมจีน 3 แห่ง มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 30 คน

2.3.4 การพาณิชยกรรมและบริการ การค้าและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลมีกิจกรรมด้านนี้เกิดขึ้นค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณสองฟากถนนเจนจบทิศใกล้กับตลาดเทศบาล เป็นการค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับการบริการในเขตชุมชนในเขตเทศบาลและชนบทใกล้เคียง และมีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรบ้างพอสมควร ในวันศุกร์ จะมีการจัดตลาดนัดภายในบริเวณวัดโนนแดง ซึ่งจะมีการซื้อขายสินค้าคึกคักกว่าวันอื่น นอกจากนี้ก็มีธนาคาร 1 แห่ง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ประมาณ 30 แห่ง ร้านอาหาร 10 แห่ง ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน 2 แห่ง ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง

2.3.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงยังไม่มีโรงแรม สถานบริการและสถานที่สำคัญๆ ในการให้บริการ

2.3.6 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตเทศบาล มีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก เช่น โค กระบือ และสุกร สำหรับเป็ดและไก่นั้นเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน มูลค่าผลผลิตในทางปศุสัตว์ก็ไม่มากนัก