วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการลดขยะลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ขนาด 2440 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่ 10-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่สำหรับจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง