วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อประปา จากหน้าสำนักงานเกษตรถึงบ้านนายเพ็ชร มีระหันนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อประปา สายบ้านนายผิน กาญจนพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายหนูแดง คงจีน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (หลังธกส.) ตรอก1ซอย9 ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อประปา สายบ้านนางคำเวียง ทุมเกษม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 23 ถึงซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายพุต พลจันทร์ถึงหลังวัดโนนแดง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่ถนนทช.บ้านนางหว่าง อยู่รอด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง