วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดันหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนรักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว กำหนดส่งมอบ 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง