วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๓๓-๐๐๖ สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๓ถึงโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ ๑๒
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บห.๓๙๓๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง