วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถขนขยะและสิ่งปฎิกูล
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถขนขยะและสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซฒรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง