วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธรณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องเจียใบมีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ตั้งอยู่บนฐานเทลเลอร์ ขนาด 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง