วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
ซื้อม้าหินอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะมูลฝอย ทะเบียน 84-4385 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมป้าย(บอร์ด)ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.โนนแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.โนนแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดทำซุ้มกิจกรรมสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง