วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อโทรทัศน์ (LED TV) ไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุตกแต่งจัดเวที ซุ้มสรงน้ำพระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
ขุดบ่อขยะมูลฝอย หมู่ที่ 8 ต.ดอนยาวใหญ่
12  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง