วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มศาลาที่พักผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญชง ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่4 (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำบริเวณลำห้วยเจียบ(ตลาดน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงศาลากลางบ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายดี ประจิตรถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาไม้ 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคสล. ม.11,ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณเครื่องหมายจราจรและกระจกนูนอุปกรณ์ชะลอความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุภายในชุมชนเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง