วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง