วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 2146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดทำถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกวัชพืชในคลองส่งน้ำตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีของโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยเจียบ (วังกระทะ) หมู่ที่ 11 ชุมชนใหม่ศรีประทาน ตำบลโนนแดง ปริมาตรดินขุด 56,576 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2564
แบตเตอรี่และยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน บห.3930 นครราชสีมา
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง