วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงพิ้นที่ด้านหลังอาคารเรียน2โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล หนองม่วง ชุมชนเต็งสูง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างห่อกระจายข่าว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะพร้อมขนขยะลงบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถดันหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-008 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่10-บ้านหัวโคก หมู่ที่4 ตำบลโนนแดง (ช่วงป้ายเปรม หมู่ที่10-สี่แยกปอแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,368 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16,840 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)