วันที่
ชื่อเรื่อง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางสุกานดา กล้าหาญ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำและประตูทางเข้าสำนักงานการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างลานคสล.หน้าอาคารเรียน๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างห้องประชุม อาคารเรียน2 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.รอบสระหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง