วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเสน่ห์ถึงสี่แยกโรงสีซอย9 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย หมู่ที่ 13
25  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเสน่ห์ถึงสี่แยกโรงสีซอย9 หมู่ที่ 1
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บห 3930 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย(บอร์ด)ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง