สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ
E-Service
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
ประวัติและความเป็นมา
 
 
               สุขาภิบาลโนนแดงจัดตั้งตามประกาศประทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 เดืออนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,750 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 25 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 33 ลิปตาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนแดง มีหมู่บ้านที่ยู่ในเขตสุขาภิบาลทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 บ้านเต็งสูง หมู่ที่ 4 บ้านบัวโคก หมู่ที่ 10 บ้านบุ่ตาคง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 12 บ้านโนนเขว้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองโจด และหมู่ที่ 15 บ้านตลาดโนนแดง สุขาภิบาลโนนแดงอยู่ห่างจขากจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 75 กิโลเมตร แลพอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 331 กิโลเมตร
2. ประชากร
               ปี 2541 มีจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตสุขาภิบาลทั้งสิน 5,016 คน แยกเป็น ชาย 2,473 คน หญิง 2,543 คน (ณ 30 พย. 41) เฉลี่ยคววามหนาแน่นของประชากร 836 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร อาคารบ้านเรื่อง 1,042 หลังคาเรือน