สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ
E-Service
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
เรียนพ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลโนนแดงที่เคารพ
               ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสเข้ามาทำหน้าที่บริการและพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผมมีความมุ่งมันในการบริหารงาน ตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำอำนวยประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีคุณธรรม มีหลักธรรมมาภิบาลเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมความคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เพื่อตอบสนองความต้องหารของประชาชนเป็นความสำคัญ
ด้ำกหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตดี โดยจัดให้มีการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา อย่างครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้อยู่ดีมีสุข ด้านสังคมให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส โดยการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสงเคราะห์ ผู้พิการ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ กูแลดม่และเด็ก ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ให้ความสำคัญในการจัดสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโอกาสเรียนรู้เทียบเท่าเด็กในเมือง และการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียบประเพณีที่ดีงาม
               ผลงาสนความสพเร็จในการบริหารพัฒนาเทศบาลบรรลุตามนโยบาย และตอบสนองประโยชน์ฃองประชาชนได้นั้น ผมขอขอบคุรคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ พ่อแม่พี่น้องประชาชน ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง ให้มีความเจริญก้าวหน้า
               โอกาสนี้ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ดวงวิญญาณทิพย์ของท่านท้าวสุรนารี หลวงพ่อภู่โปรดดล บันดาลประทานพร คุ้มครองให้พ่อแม่พี่น้องชสาวโนนแดงจงมีแต่ความ สุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีครอบครัวที่ดี มั่งคงสมบูรณ์ตลอดไป
 
 
( นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง