สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัางหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
เรียนพ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลโนนแดงที่เคารพ
               ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสเข้ามาทำหน้าที่บริการและพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผมมีความมุ่งมันในการบริหารงาน ตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำอำนวยประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีคุณธรรม มีหลักธรรมมาภิบาลเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมความคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เพื่อตอบสนองความต้องหารของประชาชนเป็นความสำคัญ
ด้ำกหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตดี โดยจัดให้มีการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา อย่างครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้อยู่ดีมีสุข ด้านสังคมให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส โดยการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสงเคราะห์ ผู้พิการ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ กูแลดม่และเด็ก ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ให้ความสำคัญในการจัดสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโอกาสเรียนรู้เทียบเท่าเด็กในเมือง และการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียบประเพณีที่ดีงาม
               ผลงาสนความสพเร็จในการบริหารพัฒนาเทศบาลบรรลุตามนโยบาย และตอบสนองประโยชน์ฃองประชาชนได้นั้น ผมขอขอบคุรคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ พ่อแม่พี่น้องประชาชน ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง ให้มีความเจริญก้าวหน้า
               โอกาสนี้ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ดวงวิญญาณทิพย์ของท่านท้าวสุรนารี หลวงพ่อภู่โปรดดล บันดาลประทานพร คุ้มครองให้พ่อแม่พี่น้องชสาวโนนแดงจงมีแต่ความ สุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีครอบครัวที่ดี มั่งคงสมบูรณ์ตลอดไป
 
 
( นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง