สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บันทึกข้อความ [ 1 ก.ย. 2556 ]
2 ใบยื่นคำร้องขออนุญาติเปลี่ยนชื่อในสัญญาใช้น้ำ [ 1 ก.ย. 2556 ]
3 คำร้องแจ้งเหตุเดือดร้อน/รำคาญ [ 1 ก.ย. 2556 ]
4 คำร้องขอแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอและเหตุเดือดร้อนรำคาญ [ 1 ก.ย. 2556 ]
5 หนังสือมอบอำนาจ [ 1 ก.ย. 2556 ]
6 ใบยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน [ 1 ก.ย. 2556 ]
7 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินข้างเคียง [ 1 ก.ย. 2556 ]
8 หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา(แบบคำร้องรับใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร) [ 1 ก.ย. 2556 ]
9 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยากรรมควบคุม [ 1 ก.ย. 2556 ]
10 ใบยื่นคำร้องขออนุญาตยกเลิกการใช้น้ำประปา [ 1 ก.ย. 2556 ]
 
|1หน้า 2|3|4