สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ
E-Service
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
สำนักปลัด
 

 
 

นางภานุชนารถ จิตรพิมาย  
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 


นางระวิรรณ เขตดาม
นางชุดา โพธิอาภา
นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ
นางอมรรัตน์  พูนสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ปฎิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุดารัตน์ ภูชนิด
นายสุทธิชัย ชูยะไข
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการนายธนชัย เผยศิริ
นางศิราณี แก้วข้อนอก (ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
ภารโรง พนักงานดับเพลิง

(ว่าง) นายประเสริฐ อ่องพิมาย
นางสายยนต์ จำนงนอก
พนักงานเทศกิจ พนักงานขับรถดับเพลิง
ภารโรง
   
 
   นายดิเรก โสกิณ
 
   พนักงานดับเพลิง