สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัางหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม
 
 

 
  นายนวรัฐ ต่อสกุล  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   
 นางพชรพัชร์ ราชนิล นายกิตติพงศ์ ทบพวก นางสุรศักดิ์  พองพรหม
 ผู้อำนวยการสถานศึกษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
 

 
   
   
นางกาญจนา สุวรรณไตรย์ นางสาวเพ็ญพิชชา ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ นางลาวัลย์ คำยา
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.2
นางสาวธนัชพร ทองนอก นางสายฝน ทิพย์ลม นางสาวชุติการญจน์ บุญภิญโญ
ครู คศ.2 ครูคศ.2 ครู คศ.2

นางสาวมะลิวรรณ์ ชอบสอาด นางพัทรนันท์ นิชวรชนันท์ นางสาวประเทือง เพ็ชรพล
ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.2


นางสาวพจมาน ผาดไธสง นางศรีสุดา ประจง ว่าง
ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.2
     
 นางสาวทองม้วน มะโนวัน  นางปริตา สมน้อย  นางสาวสุมาลี ไชยปัญหา
 ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
   
- นางยุพาพร พรมมิราช
ผู้ช่วยครู   ผู้ช่วยครู
 
 
 -
นางสาวทัศนีย์ แบตสันเทียะ นางสาวธัญญ์นลิน แก่นนอก
 ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
 
นางสาววัลลยา เกิดโมลี นางกนกพรรณ แดนพิมาย  นายอนุกูญ แก่นนอก
ผช.จนท.การเงินและบัญชี คนงานประจำโรงเรียนอนุบาล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

 

นางสาวจิราพร. ศรีวิชา นางสาวภิรมพร พงศ์จันทร์ นางสาววีรินทร์ดา ประสิทธิ์จิรภัทร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 นายพิเชต รู้จิต นายใจ ปรีเปรม
 ภารโภง โรงเรียนเทศบาล ภารโรง