สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ
E-Service
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม
 
 

 
  นายนวรัฐ ต่อสกุล  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   
 นางพชรพัชร์ ราชนิล นายกิตติพงศ์ ทบพวก นางสุรศักดิ์  พองพรหม
 ผู้อำนวยการสถานศึกษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
นางกาญจนา สุวรรณไตรย์ นางสาวเพ็ญพิชชา ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ นางลาวัลย์ คำยา
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.2
นางสาวธนัชพร ทองนอก นางสายฝน ทิพย์ลม นางสาวชุติการญจน์ บุญภิญโญ
ครู คศ.2 ครูคศ.2 ครู คศ.2

นางสาวมะลิวรรณ์ ชอบสอาด นางพัทรนันท์ นิชวรชนันท์ นางสาวประเทือง เพ็ชรพล
ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.2

นางสาวพจมาน ผาดไธสง นางศรีสุดา ประจง ว่าง
ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.2
     
 นางสาวทองม้วน มะโนวัน  นางปริตา สมน้อย  นางสาวสุมาลี ไชยปัญหา
 ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
   
- นางยุพาพร พรมมิราช
ผู้ช่วยครู   ผู้ช่วยครู
 
 
 -
นางสาวทัศนีย์ แบตสันเทียะ นางสาวธัญญ์นลิน แก่นนอก
 ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
 
นางสาววัลลยา เกิดโมลี นางกนกพรรณ แดนพิมาย  นายอนุกูญ แก่นนอก
ผช.จนท.การเงินและบัญชี คนงานประจำโรงเรียนอนุบาล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

 

นางสาวจิราพร. ศรีวิชา นางสาวภิรมพร พงศ์จันทร์ นางสาววีรินทร์ดา ประสิทธิ์จิรภัทร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 นายพิเชต รู้จิต นายใจ ปรีเปรม
 ภารโภง โรงเรียนเทศบาล ภารโรง