เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายธีรพงษ์  จินตนามณีรัตน์


นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง

  โทร 089-9457124
 


นางพิทธิยา พัฒนเดชากุล
นายติม  ปักนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
 โทร 089-7225393
โทร 096-4743532


นายธนชัย  เผยศิริ
นายภาณุมาศ  บุญศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
โทร 080-1732889
โทร 094-7693379