เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายรวม  บุญเที่ยง
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
 

นายธงชัย  ประกอบผล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
 



นายสุรัตน์  แก้วด่านจาก
 นายประสิทธิ์  จำนงนอก
 นายชื่น  เงินโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
     


นายบุญมี  ผินพิมาย
นายยุทธพงษ์  ญาติกลาง
นายสมพงศ์  พิมพ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
     



นายอารุณ  ฉัตรพิมาย
นายอุดร  พลนอก
นางพนิดา  คำภีระ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
     
 

 
 
นางอุ่น  บรรจงนอก
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง