เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นายธนสร สารนอก
 
 
ปลัดเทศบาล
 
  โทร 081-7603736  

นางภานุชนารถ จิตรพิมาย
นางสาวสมส่วน  แขพิมาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 097-3434192
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 093-5299264
 
นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
นายนวรัฐ ต่อสกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-7228994 โทร 089-5850083
 
นายสมนึก วรรณวิกรม์
นายสมนึก วรรณวิกรม์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการผู้อำนวยการกองประปา
โทร 090-2499898 โทร 090-2499898