เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กองช่าง

นายสมนึก วรรณวิกรม์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมิตรอุดร พลวงศ์ษา
นายช่างโยธา
นายไพรัช ขุมทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา