เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กองการประปา

 
 
  นายสมนึก วรรณวิกรม์  
  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา  
 
 
นายสมบูรณ์ ภูถนนนอก   นายวิเชียร ปักนอก นางสาวศุภิกา  ทองนอก
พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ คนงานทั่วไป