เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 
  นางจารุวรรณ  ชีโพธิ์
 
  พยาบาลวิชาชีพ  

 

-ว่าง-
นายอนงค์  ภูมินอก
นายสมอนงค์ พิมพ์สระเกษ
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง- นายทศมาส ปรัชญาภูมิ นายชูชาติ ศรีวิเศษ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายผิน กล้าหาญ นายอุเทน คงโนนนอก
นายนัน โมรานอก
คนงานทั่วไป พนักงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป


 
นายสงัด บุตรศรีภูมิ

คนงานทั่วไป