เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
        เทศบาลตำบลโนนแดง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สำคัญ 2 ฉบับ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และ 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตำบล มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
      1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
      2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
         2/1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วงงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
      3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
      5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
      6.จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
      7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
      8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
      1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
      4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
      5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
      6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
      7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      9.เทศพาณิชย์
      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
        1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
        2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
        3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
        4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
        5.การสาธารณูปการ
        6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
        7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
        8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
        9.การจัดการศึกษา
        10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
        11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
        13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
        14.การส่งเสริมการกีฬา
        15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
        16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
        17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
        19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
        20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
        21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
        22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
        23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
        24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        25.การผังเมือง
        26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
        27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
        28.การควบคุมอาคาร
        29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด