เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
               สุขาภิบาลโนนแดงจัดตั้งตามประกาศประทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 เดืออนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,750 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 25 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 33 ลิปตาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนแดง มีหมู่บ้านที่ยู่ในเขตสุขาภิบาลทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 บ้านเต็งสูง หมู่ที่ 4 บ้านบัวโคก หมู่ที่ 10 บ้านบุ่ตาคง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 12 บ้านโนนเขว้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองโจด และหมู่ที่ 15 บ้านตลาดโนนแดง สุขาภิบาลโนนแดงอยู่ห่างจขากจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 75 กิโลเมตร แลพอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 331 กิโลเมตร
2. ประชากร
               ปี 2541 มีจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตสุขาภิบาลทั้งสิน 5,016 คน แยกเป็น ชาย 2,473 คน หญิง 2,543 คน (ณ 30 พย. 41) เฉลี่ยคววามหนาแน่นของประชากร 836 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร อาคารบ้านเรื่อง 1,042 หลังคาเรือน