เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง

 

  สังคมมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   เศรษฐกิจดี 
มีพัฒนาการเมืองการบริหารโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน

พันธกิจ                                    
1. เสริมสร้างความเป็นอยู่ด้านสังคมของประชาชน
2. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนา  การเมือง  และจัดให้มีการ    บริหารงานของเทศบาลตำบลโนนแดง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีและบำรุงรักษา  ถนน  ทางระบายน้ำ  ประปา  ไฟฟ้า  และโทรศัพท์