เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

2.3.1 เศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชากรในเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกนั้นประกอบอาชีพด้านการพาณิชยกรรมและบริการและอุตสาหกรรม โดยมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 62,316.29 บาทต่อหัวต่อปี

2.3.2 การเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก นอกนั้นจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวกระจายตามบริเวณต่างๆ ของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาล มีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 719 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรประมาณ 14,398 ไร่ ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 25,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี

2.3.3 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าว โดยมีโรงสีข้าว 3 แห่ง ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 8 แห่ง โรงงานผลิตขนมจีน 3 แห่ง มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 30 คน

2.3.4 การพาณิชยกรรมและบริการ การค้าและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลมีกิจกรรมด้านนี้เกิดขึ้นค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณสองฟากถนนเจนจบทิศใกล้กับตลาดเทศบาล เป็นการค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับการบริการในเขตชุมชนในเขตเทศบาลและชนบทใกล้เคียง และมีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรบ้างพอสมควร ในวันศุกร์ จะมีการจัดตลาดนัดภายในบริเวณวัดโนนแดง ซึ่งจะมีการซื้อขายสินค้าคึกคักกว่าวันอื่น นอกจากนี้ก็มีธนาคาร 1 แห่ง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ประมาณ 30 แห่ง ร้านอาหาร 10 แห่ง ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน 2 แห่ง ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง

2.3.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงยังไม่มีโรงแรม สถานบริการและสถานที่สำคัญๆ ในการให้บริการ

2.3.6 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตเทศบาล มีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก เช่น โค กระบือ และสุกร สำหรับเป็ดและไก่นั้นเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน มูลค่าผลผลิตในทางปศุสัตว์ก็ไม่มากนัก