วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาขนย้าย ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาขนย้าย ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้นสำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการชุมชน อสม. อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร แอลฟัลท์ติก สายบุตาคง-บ้านใหม่ศรีประทาน บริเวณนานายเจริญ สุปะเต หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อสารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์รักษาโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง