เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]32
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 มี.ค. 2566 ]35
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]30
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]35
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]34
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ก.ค. 2565 ]31
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2565 ]42
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]39
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 พ.ย. 2564 ]85
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ส.ค. 2564 ]91
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 19 ก.ค. 2564 ]87
12 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนแดง ที่ ๑๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 30 มิ.ย. 2564 ]90
13 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนแดงที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหน้าที่การปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง [ 14 พ.ค. 2564 ]81
14 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนแดง ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี [ 14 พ.ค. 2564 ]107
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 พ.ค. 2564 ]88
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 7 พ.ค. 2564 ]84
17 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๘๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง [ 6 พ.ค. 2564 ]124
18 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๘๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง [ 6 พ.ค. 2564 ]83
19 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดงครั้งแรก [ 3 พ.ค. 2564 ]93
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 29 ธ.ค. 2563 ]88
 
หน้า 1|2