สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง อ
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 

ทศบาลตำบลโนนแดง  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2560
คุณสมบัติ
          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงตามทะเบียนบ้าน
          3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
         4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ (กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว  สามารถยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการได้อีก)

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
          ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง)  ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1-30   พฤศจิกายน  2558 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดงและที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหลักฐาน
          1. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556


  เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาส มหามงคลเสด็จเถลิง...
       เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 นำโดย นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร/สม...
 
  เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...
   โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ป...
  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดชุมชน...
  โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกี...
   รณรงค์สาวมใส่ผ้าไทย เทศบาลตำบลโนนแดง
  วันแม่ 2558
  ถวายเทียนพรรษา ปี 2558 ณ วัดโนนแดง
  เทศบาลตำบลโนนแดงและชุมชนหนองโจด รับรางวัลในโครงการ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
VTR การจัดการขยะ ชุมชน บ้านหนองโจด D2
ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการลดขยะภายในชุมชนหนองโจด