เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหัวดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหัวดนครราชสีมา