สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 

ทศบาลตำบลโนนแดง  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2560
คุณสมบัติ
          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงตามทะเบียนบ้าน
          3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
         4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ (กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว  สามารถยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการได้อีก)

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
          ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง)  ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1-30   พฤศจิกายน  2558 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดงและที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหลักฐาน
          1. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 11 คน
อาทิตย์นี้ 41 คน
เดือนนี้ 260 คน
ปีนี้ 31685 คน
ทั้งหมด 35755 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (15-03-2556)


  มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
       เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 นำโดย นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร/สม...
 
  มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
   โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ป...
  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดชุมชน...
  โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกี...
   รณรงค์สาวมใส่ผ้าไทย เทศบาลตำบลโนนแดง
  วันแม่ 2558
  ถวายเทียนพรรษา ปี 2558 ณ วัดโนนแดง
  เทศบาลตำบลโนนแดงและชุมชนหนองโจด รับรางวัลในโครงการ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
VTR การจัดการขยะ ชุมชน บ้านหนองโจด D2
ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการลดขยะภายในชุมชนหนองโจด
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.