สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง อ
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 

ทศบาลตำบลโนนแดง  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2560
คุณสมบัติ
          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงตามทะเบียนบ้าน
          3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
         4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ (กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว  สามารถยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการได้อีก)

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
          ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง)  ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1-30   พฤศจิกายน  2558 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดงและที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหลักฐาน
          1. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556


  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
       เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลโนนแดง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  ณ วัดโนนแดง  
 
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.แห่งชาติ
  โครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโนนแดง
  งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปี พศ.256...
  เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...
   โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ป...
  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดชุมชน...
  โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกี...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
VTR การจัดการขยะ ชุมชน บ้านหนองโจด D2
ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการลดขยะภายในชุมชนหนองโจด