สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ้องกันการรับสินบน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริต
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยการบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยการบุคคล
การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ
E-Service
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจัางหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ทต.โนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

ทศบาลตำบลโนนแดง  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2560
คุณสมบัติ
          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงตามทะเบียนบ้าน
          3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
         4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ (กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว  สามารถยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการได้อีก)

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
          ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง)  ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1-30   พฤศจิกายน  2558 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดงและที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหลักฐาน
          1. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
       เทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกับ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนและโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

 
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.แห่งชาติ
  โครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโนนแดง
  งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปี พศ.256...
  เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...
   โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ป...
  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดชุมชน...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
VTR การจัดการขยะ ชุมชน บ้านหนองโจด D2