สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติและความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม
 
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมผู้บริหาร
การปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัางหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง

 

ทศบาลตำบลโนนแดง  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2560
คุณสมบัติ
          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงตามทะเบียนบ้าน
          3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
         4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ (กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว  สามารถยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการได้อีก)

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
          ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง)  ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1-30   พฤศจิกายน  2558 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดงและที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหลักฐาน
          1. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556


  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
       เทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกับ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนและโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

 
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.แห่งชาติ
  โครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโนนแดง
  งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปี พศ.256...
  เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...
   โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
  รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ป...
  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดชุมชน...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
VTR การจัดการขยะ ชุมชน บ้านหนองโจด D2
ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการลดขยะภายในชุมชนหนองโจด