สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโนนแดง หมู่15


เพื่อให้ความสะดวกในการบริการสาธารณะในด้านต่างๆตามอำนาจหน้าที่แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับความสะดวก และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนมีความเข้าใจ บทบาทและภาระกิจของเทศบาลรวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฎิบัติงาน เพื่อให้คณะผู้บริหารและ(ุ้นำท้องถิ่นได้ร่วมมือกันรับฟังความคิดเห็นของประชาชชน โดยจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนสู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและเกิดความความสมานฉันท์สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชน