สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.แห่งชาติ


วันที่ 22 มีนาคม 2561 ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลโนนแดง  ได้ทำกิจกรรม อันได้แก่การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมพร้อม รับฟังสาร “วันอปพร.”  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง เพื่อก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก อปพร