เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลโนนแดง ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกาย โดยการออกกำลังกาย และส่งเสริมพัฒนาการในด้านกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด

2022-05-11
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-09
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-05
2022-03-04