เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลโนนแดง ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกาย โดยการออกกำลังกาย และส่งเสริมพัฒนาการในด้านกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด

2021-08-03
2021-07-16
2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27