เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

คณะผู้บริหาร

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
นายประกาศิต ประภาภูวมาส
นางพิทธิยา  พัฒนเดชากูล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นายภาณุมาส บุญศรี
นายอุดร  พลนอก
เลขานุการนายกนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี