เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

คณะผู้บริหาร

นายธีรพงษ์  จินตนามณีรัตน์


นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง

     


นางพิทธิยา พัฒนเดชากุล
นายติม  ปักนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
   


นายธนชัย  เผยศิริ
นายภาณุมาศ  บุญศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง