เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

สมาชิกสภาเทศบาล


-ว่าง-
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง

-ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง-ว่าง-
 -ว่าง-  -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล(ว่าง) -ว่าง- -ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล