เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

สมาชิกสภาเทศบาล


นายรวม  บุญเที่ยง
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
 

นายธงชัย  ประกอบผล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
 นายสุรัตน์  แก้วด่านจาก
 นายประสิทธิ์  จำนงนอก
 นายชื่น  เงินโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
     


นายบุญมี  ผินพิมาย
นายยุทธพงษ์  ญาติกลาง
นายสมพงศ์  พิมพ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
     นายอารุณ  ฉัตรพิมาย
นายอุดร  พลนอก
นางพนิดา  คำภีระ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
     
 

 
 
นางอุ่น  บรรจงนอก
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง