เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

สมาชิกสภาเทศบาล

นายติม ปักนอก
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
นายรวม บุญเที่ยง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง

นางญาณี มีระหันนอก
 นายรัชพล ธนัทโรจนกุล  กิตติพงษ์ ดวงกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก นายอารุณ ฉัตรพิมาย นางลดาวัลย์ นิลวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

(ว่าง) นายก้องเกียรติ ชนากลาง นายบุญมี ผินพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล