เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นายธนสร สารนอก
 
 
ปลัดเทศบาล
 
นางภานุชนารถ จิตรพิมาย
นางสาวจิรปรียา  รั้งกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
นายนวรัฐ ต่อสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารสุข
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นายสมนึก วรรณวิกรม์
นายสมนึก วรรณวิกรม์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการผู้อำนวยการกองประปา