เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
 

นางภานุชนารถ จิตรพิมาย  
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
   
  นายประวิทย์  หาญณะรงค์  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  


นางระวิรรณ เขตดาม
นางชุดา โพธิอาภา
นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ
นางอมรรัตน์  พูนสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ปฎิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุดารัตน์ ภูชนิด
นายสุทธิชัย ชูยะไข
นางศิริประภา  ภูแผ่นนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ


(ว่าง)
นางศิราณี แก้วข้อนอก นายอนุสรณ์  โมรานอก
พนักงานขับรถยนต์
ภารโรง พนักงานดับเพลิง

(ว่าง) นายวิศรุต มีระหันนอก
นางสายยนต์ จำนงนอก
พนักงานเทศกิจ พนักงานขับรถดับเพลิง
ภารโรง
   
 
   นายสุรพัศ  นาคทอง
 
   พนักงานดับเพลิง