เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กองคลัง

 


 
  นางสาวกิตติยา  บรรจง
 
  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

-ว่าง-

 
 
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

นางสาวประนอม รั่งสันเทียะ
นางสาวกิตติยา บรรจง
นางสาวเกสินี  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
   นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 
นางสาวสุกานดา กล้าหาญ
 นางสาววิไลภร  ดอกกลาง
นางสิริพันธุ์ ภวภูตานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
พนักงานพัสดุ
   
  นางสาวนุจรี สุขกมลเสถียร  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน