เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

กองคลัง

 


 
  นางสาวจิรปรียา  รั้งกระโทก  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 


 
  นางสาวพิรัลพัชร ลาดแก้ว  
  หัวหน้าฝ่ายบริการงานคลัง  

นางสาวประนอม รั่งสันเทียะ
นางสาวกิตติยา บรรจง
นางสาวเกสินี  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
   นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวสุกานดา กล้าหาญ
 นางสาววิไลภร  ดอกกลาง
นางสิริพันธุ์ ภวภูตานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานพัสดุ