เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

กองช่าง

นายสมนึก วรรณวิกรม์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมิตรอุดร พลวงศ์ษา
นายช่างโยธา
นายไพรัช ขุมทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา