เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม

 

 
  นายนวรัฐ ต่อสกุล  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 
 

 นางพชรพัชร์ ราชนิล -ว่าง-
นางสุรศักดิ์  พองพรหม
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดงนางกาญจนา สุวรรณไตรย์ นางสาวเพ็ญพิชชา ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ นางลาวัลย์ คำยา
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2นางสาวธนัชพร ทองนอก นางสายฝน ทิพย์ลม นางสาวชุติการญจน์ บุญภิญโญ
ครู คศ.3 ครูคศ.3 ครู คศ.3
นางสาวมะลิวรรณ์ ชอบสอาด นางศรีสุดา ประจง นางสาวประเทือง เพ็ชรพล
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.3


นางสาวพจมาน ผาดไธสง นางสาวทองม้วน มะโนวัน นางปริตา สมน้อย
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
 

นางสาวทัศนีย์ แขตสันเทียะ
นางสาวธัญญ์นลิน แก่นนอก
 นางสาวสุมาลี ไชยปัญหา
 ครู  คศ.1  ครู  คศ.1  ครู  คศ.1นางสาวศิริพร จันทร์สีชา นางสาวอนงค์นารถ พรมสอน
นางสาวยุพาพร คตชัง
 ครูคศ.1 ผู้ช่วยครู 
ผู้ช่วยครู
 


นางสาวจีราภรณ์ ศรีวิชา


ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู

 
นางสาววัลลยา เกิดโมลี นางกนกพรรณ แดนพิมาย  นายอนุกูญ แก่นนอก
ผช.จนท.การเงินและบัญชี คนงานประจำโรงเรียนอนุบาล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
 

นางสาวจิราพร  ศรีวิชา นางสาวภิรมพร พงศ์จันทร์ นางสาววีรินทร์ดา ประสิทธิ์จิรภัทร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 นายสมเกียรติ ประสมไก่
นายใจ ปรีเปรม นางนิธินันท์ ประสมไก่
 ภารโรง โรงเรียนเทศบาล ภารโรง คนงานประจำโรงเรียนเทศบาล