เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

กองการประปา

 
 
  นายสมนึก วรรณวิกรม์  
  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา  
 
 
นายสมบูรณ์ ภูถนนนอก   นายวิเชียร ปักนอก นางสาวรวินันท์  ดุลสันเทียะ
พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ คนงานทั่วไป