เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
 
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
   
  นายอนงค์ ภูมินอก  
  พนักงานขับรถขยะ  
 


นายใบ ริดกระโทก
นาย
นายสมอนงค์ พิมพ์สระเกษ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญจันทร์ กล้าหาญ นายทศมาส ปรัชญาภูมิ นายชูชาติ ศรีวิเศษ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายผิน กล้าหาญ นายอุเทน คงโนนนอก
นายนัน โมรานอก
คนงานทั่วไป พนักงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป


 
นายสงัด บุตรศรีภูมิ -
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป