เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่บังคับใช้ในปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]52
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ที่บังคับใช้ในปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]51
3 หลักเกณฑ์กาพัฒนาบุคลากร ที่บังคับใช้ในปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]56
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ สร้างขวัญกำลังใจ ที่บังคับใช้ในปี 2565 ประกาศ กทจ. กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ [ 5 ม.ค. 2565 ]337
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ที่บังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]54
6 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2564) [ 29 เม.ย. 2564 ]50
7 ประกาศ กทจ. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 28 เม.ย. 2564 ]54
8 ประกาศ กทจ. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉ2) 61 [ 28 เม.ย. 2564 ]63
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ ทต.โนนแดง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ [ 28 เม.ย. 2564 ]51
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 1 ก.ค. 2563 ]53
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่6) [ 1 ก.ค. 2563 ]51
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 [ 1 ก.ค. 2563 ]85
13 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2563 ]54
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควต้าและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558 [ 1 ก.ค. 2563 ]53
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 2558 [ 1 ก.ค. 2563 ]61
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประปฏิบัติงานของเทศบาล 2558 [ 1 ก.ค. 2563 ]57
17 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 1 ก.ค. 2563 ]55
18 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโนนแดง [ 30 พ.ย. 542 ]52