เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2564) [ 29 เม.ย. 2564 ]40
2 ประกาศ กทจ. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 28 เม.ย. 2564 ]38
3 ประกาศ กทจ. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉ2) 61 [ 28 เม.ย. 2564 ]38
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลโนนแดง [ 28 เม.ย. 2564 ]37
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ ทต.โนนแดง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ [ 28 เม.ย. 2564 ]42
6 การให้คุณให้โทษ สร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ กทจ. กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ [ 28 เม.ย. 2564 ]40
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ก.ค. 2563 ]44
8 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.ค. 2563 ]44
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ก.ค. 2563 ]45
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 1 ก.ค. 2563 ]44
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่6) [ 1 ก.ค. 2563 ]44
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 [ 1 ก.ค. 2563 ]45
13 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2563 ]45
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควต้าและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558 [ 1 ก.ค. 2563 ]44
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 2558 [ 1 ก.ค. 2563 ]44
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประปฏิบัติงานของเทศบาล 2558 [ 1 ก.ค. 2563 ]43
17 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 1 ก.ค. 2563 ]44
18 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโนนแดง [ 30 พ.ย. 542 ]45