เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขออนุญาติเปลี่ยนถังขยะ [ 1 ก.ย. 2556 ]6
2 คำร้องขออนุญาติใช้ถังขยะ [ 1 ก.ย. 2556 ]6
3 คำร้องขออนุญาติจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร [ 1 ก.ย. 2556 ]5
4 คำร้องขออนุญาติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2556 ]6
5 คำร้องขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ย. 2556 ]5
6 ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีการศึกษา2556 [ 1 ก.ย. 2556 ]5
7 ใบสมัครเข้าเรียน [ 1 ก.ย. 2556 ]6
8 หนังสือสัญญาการขอใช้น้ำในบ้าน [ 1 ก.ย. 2556 ]5
9 หนังสือมอบอำนาจ [ 1 ก.ย. 2556 ]5
10 ใบยื่นคำร้องขออนุญาตงดใช้น้ำประปาชั่วคราว [ 1 ก.ย. 2556 ]5
11 บันทึกข้อความ [ 1 ก.ย. 2556 ]5
12 ใบยื่นคำร้องขออนุญาติเปลี่ยนชื่อในสัญญาใช้น้ำ [ 1 ก.ย. 2556 ]5
13 คำร้องแจ้งเหตุเดือดร้อน/รำคาญ [ 1 ก.ย. 2556 ]5
14 คำร้องขอแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอและเหตุเดือดร้อนรำคาญ [ 1 ก.ย. 2556 ]5
15 หนังสือมอบอำนาจ [ 1 ก.ย. 2556 ]5
16 ใบยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน [ 1 ก.ย. 2556 ]5
17 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินข้างเคียง [ 1 ก.ย. 2556 ]5
18 หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา(แบบคำร้องรับใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร) [ 1 ก.ย. 2556 ]6
19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยากรรมควบคุม [ 1 ก.ย. 2556 ]7
20 ใบยื่นคำร้องขออนุญาตยกเลิกการใช้น้ำประปา [ 1 ก.ย. 2556 ]5
 
หน้า 1|2