เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโนนแดง

    รายละเอียดข่าว

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโนนแดง ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐ โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๗-๕๐๗๗-๘ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๕๐๗๗-๘ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลโนนแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดำเนินการดังนี้ ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๓. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อนึ่ง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ ข่าวที่ ๑/๒๕๕๘ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโนนแดง ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐ โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๗-๕๐๗๗-๘ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๕๐๗๗-๘ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลโนนแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดำเนินการดังนี้ ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๒. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ๓. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อนึ่ง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ ข่าวที่ ๑/๒๕๕๙

    เอกสารประกอบ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโนนแดง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง