เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง (๑) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม (๖) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (๘) ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ (๙) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม (๑๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๑๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ