เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563

    รายละเอียดข่าว

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (รร.เทศบาล)    เอกสารประกอบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (รร.อนุบาล)
3.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.เทศบาล
4.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาล
5.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.ชุมชนโนนแดง
6.โครงการอาหารเสริมนม รร.เทศบาล
7.โครงการอาหารเสริมนม รร.อนุบาล
9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
10.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
11.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
12.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
13.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง